Clinical refractometer

Clinical refractometers LB-10CRR
Clinical refractometers LB-10CRR

Measurement range 0 ~ 12 g / dl
1.000 ~ 1.050 sg
1.3300 RI ~ 1.3600 RI
Minimum division 0.2 g / dl
0.005 sg
0.0005 RI
Accuracy ± 0.2 g/ dl
± 0.005 sg
± 0.0005 RI
Length 160 mm
Clinical refractometers LB-11CRR
Clinical refractometers LB-11CRR

Measurement range 0~12 g / dl
1.000~1.050 sg
Minimum division 0.2 g /dl
0.002 sg
Accuracy ± 0.2 g/ dl
± 0.002 sg
Length 160 mm