UV Analyzers

Benchtop UV Analyzer LB-10BUVA
Benchtop UV Analyzer LB-10BUVA

Transmission size 200 × 150 mm
UV source wavelength 302 nm
Transmission UV lamp power 8 W
Dimensions 325 × 265 × 150 mm
Dark Box UV Analyzer LB-10DUVA
Dark Box UV Analyzer LB-10DUVA

Color filter size 150 x 80 mm
Long wave ultraviolet ray 365 nm
Short wave ultraviolet ray 254 nm
Voltage AC 220 V ; 50 Hz/60 Hz
Handheld UV Analyzer LB-10HUVA
Handheld UV Analyzer LB-10HUVA

Reflection size 200 × 50 mm
UV Reflection wavelength 254 nm
365 nm
Transmission UV lamp power 8 W
Dimensions 270 × 78 × 110 mm
Portable UV Analyzer LB-10PUVA
Portable UV Analyzer LB-10PUVA

Color filter size 150 x 50 mm
Long wave ultraviolet ray 365 nm
Short wave ultraviolet ray 254 nm
Voltage AC 220 V ; 50 Hz/60 Hz
Three-use UV Analyzer LB-10TUVA
Three-use UV Analyzer LB-10TUVA

Color filter size 150 x 50 mm
Long wave ultraviolet ray 365 nm
Short wave ultraviolet ray 254 nm
Voltage AC 220 V ; 50 Hz/60 Hz